People

Faculty Staff

Professor
Koichi Kise
Associate Professor
Masakazu Iwamura
Associate Professor
Motoi Iwata
Lecturer
Yuzuko Utsumi
Research Assistant Professor
Andrew Vargo

Students

Docter's Course

3rd year
Fairuz Safwan Bin Mahad
2nd year
Yuki Shiga
1st year
Islam Md. Rabiul

Master's Course

2nd year
Ryouta Akai
Zyunki Ohshiba
Rikuya Kinose
Takumi Nakai
Namiki Hagio
Masayuki Fujimoto
Naoki Hirabayashi
Kohei Yamaguchi
Shigeaki Yuasa
Johan Berdougo
1st year
Taichi Uragami
Kentaro Ohara
Kaiun Omura
Keigo Takashima
Kei Takahashi
Ryota Takahashi
Yuta Nakajima
Ryuhei Nishida
LE MARREC Thomas
Pham Lea

Undergraduates

4th year
Yui Kanazawa
Takumi Shiroi
Taro Takaike
Seiya Tanaka
Yasuto Tamura
Aoi Tsuruta
Yuki Naka
Tomoya Nakatani
Naoki Hara
Riku Higashimura
Hajime Hirano
Soushi Matsumoto
Mizuki Moritaki
Honami Nanao
Shota Matsumoto

Foreign Students

Alumni

List of Alumni

MENU

Link

Osaka Prefecture University
Osaka Prefecture University
Graduate School and School of Engineering Graduate School and School of Engineering
Computert Science Course, College of Engineering Computert Science Course, College of Engineering
Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering